Ate­lier Szczę­ścia

 

Każdy jest kre­ato­rem wła­snej rze­czy­wi­sto­ści”.

Kie­dyś my­śla­łam, że to pu­ste słowa, a los zwy­czaj­nie mi nie sprzyja.

Te­raz, po la­tach do­świad­czeń, wiem, jak wiele za­leży od nas sa­mych. Od tego, jak ży­jemy, jak my­ślimy, jak czu­jemy.

Do­tar­cie do miej­sca, gdzie te­raz je­stem, kosz­to­wało mnie bar­dzo wiele, a jesz­cze sporo lek­cji przede mną.

 Przed­sta­wię Wam moje po­dej­ście do ży­cia i w krót­kich tek­stach po­każę, jak w swoim ate­lier szczę­ścia kreuję moją rze­czy­wi­stość.

Krót­kie tre­ści ode­rwane od sie­bie przed­sta­wiają to, co mnie ota­cza, i to, jak ten ob­raz po­strze­gam.

I po­dob­nie jak ja mu­szę się mocno wpa­try­wać w to, co jest do­okoła mnie, aby do­strzec sens każ­dej po­rażki i każ­dego po­tknię­cia oraz cie­szyć się każdą drob­nostką i ak­cep­to­wać nie­zro­zu­miałe, tak i Ty przyj­rzyj się, pro­szę, do­kład­nie temu, co pi­szę, aby zro­zu­mieć, co tak na­prawdę chcę Ci prze­ka­zać.

Je­śli słowa za­warte tu­taj przy­da­dzą się choć jed­nemu czy­tel­ni­kowi, bę­dzie to ozna­czało, że warto było pi­sać.

Mam na­dzieję, że znaj­dziesz tu coś dla sie­bie.

 

Mi­łego czy­ta­nia!